За авторите (BG)

Инструкции за авторите

Език: Списанието се издава на английски език.

Подаване на ръкописи:

 • Ръкописи могат да се изпращат на електронния адрес на редакцията serdicajcomputing@math.bas.bg чрез интерфейса OJS след регистрация и логин.
 • След приемане в редакцията трябва да бъде изпратена редактируема версия на статията, изготвена с TeX/LaTeX или Word, чрез интерфейса OJS или на електронния адрес на редакцията. Шаблон на статия може да бъде изтеглен оттук във формат TeX / DOCX / PDF.

Процедура за анонимно рецензиране:

 • Всички предложени статии се рецензират от двама тесни специалисти в съответната област.
 • В изключителни случаи главният редактор може да бъде определи само един рецензент или и трети рецензент.
 • Рецензирането е анонимно (едностранно сляпо).
 • Процедурата обикновено заема от три до шест седмици.
 • За решението на редколегията авторите се уведомяват с официално писмо по електронен път.

Допълнителни указания:

 • За всеки автор трябва да се посочи пълно име, месторабота, пощенски адрес и електронен адрес (ако има), както и името, адресът и телефонният номер на контактно лице, с което редколегията да обсъжда всички въпроси, свързани със статията.
 • В началото трябва да се включи самодостатъчно резюме от не повече от 150 думи, в което да се посочат целите на изследването, процедурите, резултатите и заключенията. След резюмето трябва да бъде даден списък от термини за индексиране (общо от пет до десет ключови думи и словосъчетания). От автора (авторите) се очаква също така класификация съгласно 2012 ACM Computing Classification System and Mathematics Subject Classification (2020), достъпна по адреси https://dl.acm.org/ccs и https://zbmath.org/static/msc2020.pdf.
 • Бележките под линия трябва да се номерират последователно и да се поставят в долната част на страницата, към която се отнасят. Бележките под линия, отнасящи се до заглавието и имената на авторите, не се номерират.
 • Всички литературни източници трябва да бъдат изброени и номерирани в края на статията или по ред на цитиране в текста, или (за предпочитане) по азбучен ред на фамилиите на авторите, а след това по годината, ако един автор има няколко статии, в следния формат: а) за книги — автор, заглавие, място и година на публикуване; б) за статии в периодични издания или сборници — автор, заглавие на статията, заглавие на списанието (сборника), том, година, номера на страници; в) за сайтове в Мрежата — автор, заглавие, адрес, дата на посещение.
 • Източниците трябва да се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби. Всички източници, споменати в списъка от литература, трябва да съответстват на цитати в текста.

Коректури:

Коректури се изпращат на посочения адрес за кореспонденция.

 • Авторите получават PDF файл с публикуваната статия.
 • По желание и след заплащане на разходите за доставка авторите могат да получат безплатни екземпляри от списанието с тяхната статия.
 • Поправки в коректурите, надхвърлящи 10% от текста, ще се заплащат от авторите.

Оригиналност и плагиат:

Авторите трябва да се удостоверят, че са написали изцяло оригинални произведения, а ако са използвали труд и(ли) думи на други хора, да ги цитират или упоменат по подходящ начин. Плагиатството се проявява в много форми - от представянето на чужда статия като собствена статия на автора през копиране или перифразиране на съществени части от друга статия (без посочване на авторството) до присвояване на резултати от изследвания, проведени от други. Плагиатството във всичките му форми се явява неетично поведение и е недопустимо.

Контролен списък за подготовка на подаването на статия

Като част от процеса на подаване на статия авторите са длъжни да проверят, че подаваната статия отговаря на всички следващи изисквания, чието неспазване може да бъде основание за връщане на статии.

 1. Статията не е била публикувана по-рано и не е в процес на разглеждане от друго списание (или е дадено обяснение в раздела Comments to the Editor).
 2. Подаваният файл е документ във формат LaTeX / MS Word / OpenOffice / LibreOffice.
 3. Ако за някои литературни източници има достъпни URL-та, те са посочени.
 4. Текстът е едноредов; шрифтът е с големина 12 пункта; не се използва подчертаване, а курсив (освен в URL-адресите); всички илюстрации, фигури и таблици са поставени в текста там, където се споменават, а не в края.
 5. В текста са спазени стилистичните и библиографските изисквания, изложени в раздел „Указания за авторите“.

Известие за авторски права

След приемането на ръкописа кореспондиращият автор (като представител на всички) трябва да подпише Споразумение за прехвърляне на авторските права.

Формулярът за прехвърляне на авторски права е необходим за публикуването на статията в Списание по информатика „Сердика“. Трябва да се изпрати попълненият и подписан оригинал на документа по пощата или сканиран екземпляр от подписания оригинал по електронната поща на редакцията с адрес serdicajcomputing@math.bas.bg.

С този документ авторите се съгласяват да прехвърлят авторските права на статията си на Списание по информатика „Сердика“.

Декларация за поверителност

Имената и електронните адреси, въведени в този сайт на списанието, ще бъдат използвани изключително за заявените нужди на това списание и няма да бъдат достъпни на никого другиго и за никакви други цели.