За списанието (BG)

Списание по информатика „Сердика“

История на списанието

Списание по информатика „Сердика“ публикува оригинални научни и обзорни статии по всички основни направления на информатиката в съответствие с класификатора АСМ Computing Classification System (1998). Представят се статии със сериозни приноси от учени от чужбина и България. Списанието излиза редовно и се радва на голям интерес. От 2007 г. са отпечатани 40 броя, съдържащи 256 научни статии. Изданието е партньор на Математическо списание „Сердика“ и поддържа същия висок професионален стандарт.

Редколегията включва изтъкнати специалисти по широк спектър от теоретични и практически области на информатиката и сродните с нея науки, добре запознати с новостите и постиженията в различни аспекти на информатиката в световен мащаб. Членовете на редколегията са професори в престижни университети като: Университета в Тел Авив, Университета на Мериленд (САЩ), Технически университет на Крит, Институт по компютърни изследвания и Математически институт Алфред Рени на Унгарската Академия на науките, Интитут по информационни технологии и образование в Москва, Щатски Университет в Колумбия, Университет „Кетеринг“ в САЩ и др. Същевременно повечето от тях членуват и в други редколегии на световно известни научни списания като Journal of Statistical Planning (USA), Discrete Mathematics (USA), Random Structures.

Списанието е ценен научен форум особено за младите учени и докторантите в областта на информатиката, информационните и комуникационни технологии и технологии за обработка на знания и иновационни приложения на науката. От 2008 г. съществува рубрика за публикуване на успешно защитени дисертации по информатика. Целта е да се популяризират най-нови резултати на млади български учени в началото на тяхната кариера.

Всички предложени статии както от страната, така и от чужбина се рецензират от двама тесни специалисти в съответната област.

Списанието се реферира и индексира от основната европейска реферативна база данни zbMATH (Zentralblatt für Mathematik), както и от VINITI, EuDML, Google Scholar, OpenAIRE.

Информация за автори

Искате да изпратите статия за това списание? Препоръчваме ви да се запознаете с редакционната политика, изложена на страницата За списанието, както и с Указанията за авторите. Авторите трябва да се регистрират в списанието, преди да подадат статия, а ако вече са регистрирани, могат просто да влязат и да започнат петстъпковия процес.

Публикационна етика

Подаването на статия за рецензиране в Списание по информатика „Сердика“ предполага гаранция, че тя не е защитена с авторски права, не е публикувана или подадена в друго рецензирано издание. Могат да се подават съществено разширени версии на доклади от конференции, но в такива случаи в статията трябва ясно да се заявява как изложената в нея работа разширява вече докладваната, така че рецензентите и читателите да могат лесно да установят новостта. Ако някаква редакция на статията е излязла или предстои да излезе в друго издание, обстоятелствата трябва да бъдат съобщени на редакторите към момента на подаването. Ако се установи нарушение на тези изисквания, статията ще бъде отхвърлена без рецензиране, а авторите ще бъдат включени в черния списък.

Авторите трябва да получат разрешение за всички материали, защитени с авторски права, които желаят да използват в своята работа. Авторите са отговорни за спазването на законите за авторските права, когато цитират или възпроизвеждат материали. Всяко произведение, цитирано от или споменато в текста, трябва да бъде включено в раздела Литература. Подаденият ръкопис трябва да е достъпен за рецензиране без ограничения. Авторските права върху статиите, публикувани в Списание по информатика „Сердика”, принадлежат на издателите. Авторът може да получи от издателя разрешение да използва статията на друго място при условие, че първоизточникът е цитиран пълно.

Информация за читатели

Препоръчваме на читателите да се запишат за изпращане на известие при излизане на брой от това списание. Използвайте препратката Регистриране в горната част на главната страница на сайта. Тази регистрация означава, че ще получавате съдържанието на всеки нов брой по електронна поща. Този списък помага и на списанието да отчита равнище на читателски интерес. Вижте Декларацията за поверителност, която гарантира на читателите, че имената им и електронните им адреси няма да бъдат използвани за други цели.

Технически секретар
Олена Сирук
ел.поща: serdicajcomputing@math.bas.bg
Адрес: София, 1113, ул. „акад. Георги Бончев“, бл. 8
Тел: +359 2 979 3818
Факс: +359 2 971 3649ISSN 1314-7897 - Online
ISSN 1312-6555 - Print