За авторите (BG)

Инструкции за авторите


Език: Списанието се издава на английски език.


Подаване на ръкописи:

 • Желателно е ръкописите да се изпращат по електронен път (в PDF формат) непосредствено на член на редакционната колегия, чиято област на интереси изглежда най-близка до темата на статията. При колебание авторите могат да се съветват с редакцията по адрес serdicajcomputing@math.bas.bg. Ръкописите могат да се изпращат и на редакцията.
 • След приемане в редакцията трябва да бъде изпратена редактируема версия на статията, изготвена с TeX/LaTeX или (ако текстът не съдържа научни формули) Word или OpenOffice/LibreOffice. Шаблон на статия може да бъде изтеглен оттук във формат PDF и TeX (DOCX, ODT).

Процедура за анонимно рецензиране

 • Всички предложени статии както от страната, така и от чужбина се подлагат на анонимно рецензиране.
 • Рецензирането се извършва от двама тесни специалисти в съответната област. В отделни случаи може да бъде назначен и трети рецензент.
 • За решението на редколегията авторите се уведомяват с официално писмо по електронен път.
 • Процедурата обикновено заема от един до няколко месеца.

Указания за авторите:

 • За всеки автор трябва да се посочи пълно име, месторабота, пощенски адрес и електронен адрес (ако има), както и името, адреса и телефонният номер на контактно лице, с което редколегията да обсъжда всички въпроси, свързани със статията.
 • В началото трябва да се включи самодостатъчно резюме от не повече от 150 думи, в което да се посочат целите на изследването, процедурите, резултатите и заключенията. След резюмето трябва да бъде даден списък от термини за индексиране (общо от пет до десет ключови думи и словосъчетания). От автора (авторите) се очаква също така класификация съгласно Системата за класифициране в информатиката ACM (1998), достъпна по адрес http://www.acm.org/about/class/1998.
 • Бележките под линия трябва да се номерират последователно и да се поставят в долната част на страницата, към която се отнасят. Бележките под линия, отнасящи се до заглавието и имената на авторите, не се номерират.
 • Всички литературни източници трябва да бъдат изброени и номерирани в края на статията или по ред на цитиране в текста, или (за предпочитане) по азбучен ред на фамилиите на авторите, а след това по годината, ако един автор има няколко статии, в следния формат: а) за книги — автор, заглавие, място и година на публикуване; б) за статии в периодични издания или сборници — автор, заглавие на статията, заглавие на списанието (сборника), том, година, номера на страници; в) за сайтове в Мрежата — автор, заглавие, адрес, дата на посещение.
 • Източниците трябва да се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби. Всички източници, споменати в списъка от литература, трябва да съответстват на цитати в текста.

Коректури:

Коректури се изпращат на посочения адрес за кореспонденция.

 • Поправки в коректурите, надхвърлящи 10% от текста, ще се заплащат от авторите.
 • Авторите получават безплатен екземпляр от списанието и PDF файл с публикуваната статия.

Публикационна етика

Подаването на статия за рецензиране в Списание по информатика „Сердика“ предполага гаранция, че тя не е защитена с авторски права, не е публикувана или подадена в друго рецензирано издание. Могат да се подават съществено разширени версии на доклади от конференции, но в такива случаи в статията трябва ясно да се заявява как изложената в нея работа разширява вече докладваната, така че рецензентите и читателите да могат лесно да установят новостта. Ако някаква редакция на статията е излязла или предстои да излезе в друго издание, обстоятелствата трябва да бъдат съобщени на редакторите към момента на подаването. Ако се установи нарушение на тези изисквания, статията ще бъде отхвърлена без рецензиране, а авторите ще бъдат включени в черния списък.

Авторите трябва да получат разрешение за всички материали, защитени с авторски права, които желаят да използват в своята работа. Авторите са отговорни за спазването на законите за авторските права, когато цитират или възпроизвеждат материали. Всяко произведение, цитирано от или споменато в текста, трябва да бъде включено в раздела Литература.

Подаденият ръкопис трябва да е достъпен за рецензиране без ограничения.

Авторските права върху статиите, публикувани в Списание по информатика „Сердика”, принадлежат на издателите. Авторът може да получи от издателя разрешение да използва статията на друго място при условие, че първоизточникът е цитиран пълно.

Контролен списък за подготовка на подаването

Като част от процеса на подаване авторите са длъжни да проверят, че подаваната статия отговаря на изброените по-долу изисквания, чието неспазване може да бъде основание за връщане на статии.

 1. Статията не е била публикувана по-рано и не е в процес на разглеждане от друго списание (или е дадено обяснение в раздела Comments to the Editor).
 2. Подаваният файл е документ във формат OpenOffice, Microsoft Word, RTF или WordPerfect.
 3. Ако за някои литературни източници има достъпни URL-та, те са посочени.
 4. Текстът е едноредов; шрифтът е с големина 12 пункта; не се използва подчертаване, а курсив (освен в URL-адресите); всички илюстрации, фигури и таблици са поставени в текста там, където се споменават, а не в края.
 5. В текста са спазени стилистичните и библиографските изисквания, изложени в раздел „Указания за авторите“ на страница „За списанието”.
 6. Ако статията се подава за рецензиран раздел от списанието, са спазани инструкциите от раздел „Осигуряване на анонимно рецензиране“.

Декларация за поверителност

Имената и електронните адреси, въведени в този сайт на списанието, ще бъдат използвани изключително за заявените нужди на това списание и няма да бъдат достъпни на никого другиго и за никакви други цели.ISSN 1314-7897 - Online
ISSN 1312-6555 - Print